неделя, 29 март 2015 г.

Дневна Прогноза за времето през 28 Март 2015

ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ 28 МАРТ 2015! Над Егейско море , много добре се виждат конвергентни линии - те представляват гръмотевични бури .
Близките часове валежи и гръмотевици ще очакваме над южна България и Северна Гърция възможни са и градушки


Over the Aegean Sea, very well see convergent lines - they are thunderstorms.
Coming hours rainfall and thunderstorms will look over southern Bulgaria and northern Greece are possible hail


ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ 28 МАРТ 2015!
Валежи от дъжд на много места придружени от гръмотевици се очакват тази нощ над южна и централна България .
Снимката е направена от Сандански
ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ 28 МАРТ 2015!
И нещо интересно
На снимката много добре виждаме разходимост на въздушния поток или известно като дивергенция на токовите линии.
Причината за образуването на тази област / оградена с лилав цвят / , е триенето на въздушни маси от релефът на Балканският п-в . Атмосферата е по-стабилна в тази област и спира възходящите течения . Както виждаме от сателитната снимка въздушния поток на изток се ориентира от юг , на запад - въздушния поток е от изток .
Условя за гръмотевични бури , ще са по-благоприятни на изток , понеже атмосферата там е неустойчива поради нахлуването на топла и влажна въздушна маса . За тази ситуация релефа играе важна роля , следващите часове тази " валежна сянка " , ще се измести на запад


============


And something interesting
The photo very well see a divergence of air flow, or known as the divergence of the electrical lines.
The reason for the formation of this area/surrounded by purple color/, is the friction of air masses from the relief of the Balkan peninsula. The atmosphere is more stable in this area and stops the upside movements. As we see from the satellite image the air flow to the East orients from the South West-air flow is from the East.
Conditions for thunderstorms will be more favorable to the East, because the atmosphere there is unsustainable due to the invasion of hot and humid air mass. For this situation the landscape plays an important role, the next few hours this "shadow valežna", will shift to the West

ДНЕВНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО ПРЕЗ 28 МАРТ 2015! Вижте Прогноза за времето през 28.03.15 BG/EN във форума за Прогнози за времето през 2015

Прогноза за времето в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен, Благоевград, Велико Търново, Сандански, Видин и Кърджали

Форум за Прогнози за времето през

Форум за "МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ"